هر نفر
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۹ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

هر نفر
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹ تیر ترکیبی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اسطوره نجف دره الشرق کربلاکمیل کاظمین

هتل اسطوره نجف

هر نفر
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۷ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل الدولی کربلا

هر نفر
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل یاقوت نجف

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هر نفر
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹ تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته یاقوت نجف

ویژه محرم
هر نفر
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

ویژه محرم
هر نفر
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل یاقوت نجف

ویژه محرم
هر نفر
۱۹,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۲۵ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
قصرالعرب نجف جابر کربلاکمیل کاظمین

هتل قصرالعرب نجف

ویژه محرم
هر نفر
۱۹,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۲۶ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
قصرالعرب نجف جابر کربلاکمیل کاظمین

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۹,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
قصرالعرب نجف جابر کربلاکمیل کاظمین

هتل قصرالعرب نجف

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۹,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۴ مرداد هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
قصرالعرب نجف جابر کربلاکمیل کاظمین

هتل جابر کربلا

هر نفر
۱۹,۰۵۳,۰۰۰ تومان
۸ مرداد هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
قصرالعرب نجف جابر کربلاکمیل کاظمین

هتل قصرالعرب نجف

هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل یاقوت نجف

هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته یاقوت نجف

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا آوای رسم سفر

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا آوای رسم سفر

هر نفر
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

هر نفر
۱۹,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۶ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل الدولی کربلا

هر نفر
۱۹,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۷ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل اوروک نجف آوای رسم سفر

هر نفر
۱۹,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل الدولی کربلا

هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶ تیر هوایی
۷شب۳شب نجف۱شب کاظمین۳ شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلا کمیل کاظمین

هتل کورال کربلا

هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷ تیر هوایی
۷شب۳شب نجف۱شب کاظمین۳ شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلا کمیل کاظمین

هتل کورال

هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ تیر هوایی
۷شب۳شب نجف۱شب کاظمین۳ شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلا کمیل کاظمین

هتل کورال کربلا

شب جمعه کربلا
هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ مرداد هوایی
۷شب۳شب نجف۱شب کاظمین۳ شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلاکمیل کاظمین

حرم امام علی (ع) نجف

هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ مرداد هوایی
۷شب۳شب نجف۱شب کاظمین۳ شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلاکمیل کاظمین

کورال کربلا

هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ مرداد هوایی
۷شب۳شب نجف۱شب کاظمین۳ شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلاکمیل کاظمین

کاظمین تور کربلا

اطلاعات تور

مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
توضیحات
  • خدمات سازمان حج و زیارت :
  • اقامت هتل با صبحانه، نهار، شام
  • زیارت دوره نجف و کربلا
  • زیارت کاظمین/ سامرا / سید محمد
  • مدیر و مداح
  • بیمه مسافرتی

سوالات متداول

تنها در شهر‌هایی امکان برگزاری تور مسافرتی کربلا هوایی وجود دارد که از فرودگاه بین‌المللی، برخوردارند. یعنی علاوه بر تهران، از مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، ساری و چند شهر دیگر نیز امکان برگزاری تور نجف کربلا هوایی وجود دارد.

پرواز‌ها از مبدأ تهران به نجف اشرف، بین ۱:۲۰ تا ۲:۱۵ به‌طول می‌انجامد.

ایرلاین‌های وارش، کاسپین، فلای بغداد، زاگرس، آتا، تابان ازجمله ایرلاین‌های معروف در انجام پرواز‌های تهران نجف هستند که وظیفه حمل‌ونقل زائران در تور‌ کربلا نجف هوایی را برعهده دارند.

تور کربلا رفت هوایی برگشت زمینی در برخی ایام سال، از تهران یا مشهد، به تعداد محدودی ارائه می‌شود. مزیت این تور‌ها برای زائران، این است که هم از مزیت سفر هوایی از مسیر رفت بهره‌مند می‌شوند و هم هزینه کمتری نسبت به تور کربلا دو سر هوایی را می‌پردازند.

تور کربلا هوایی حج و زیارت

سفر هوایی به عتبات عالیات، در میان دوستداران زیارت حرم امام حسین (ع)، طرفداران زیادی دارد؛ گرچه این نوع سفرها، قیمتی به‌مراتب بالاتر از سفرهای زمینی دارند، اما با توجه به راحتی، امکانات و مزیت‌هایی که دارند، محبوبیت خاصی دارند. سازمان حج و زیارت همه روزه، کاروان زیارتی کربلا هوایی برگزار می‌کند. اینکه مزیت و خدمات این تورها، نسبت به سایر کاروان‌ها چیست؟ و چه شهرهایی برگزار می‌شوند؟ همچنین اینکه قیمت تور کربلا هوایی چقدر است و نحوه ثبت نام در این کاروان‌ها چگونه است را در ادامه خواهید خواند.

قیمت تور کربلا هوایی حج و زیارت

تور هوایی نجف کربلا، تنوع قیمتی مختلفی دارد؛ چراکه هتل‌های اسکان در این کاروان‌ها، متفاوت‌اند و با توجه به پیک تردد و شهر محل اعزام نیز، هزینه سفر هوایی کربلا مقداری متغیر خواهد بود.

در ایام عادی سال، قیمت تور عتبات عالیات هوایی از ۱۶ میلیون تومان آغاز شده و تا ۲۰ میلیون تومان ادامه دارد. البته تخفیف‌های ویژه در ایامی از سال، قیمت تور هوایی کربلا را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و از آن طرف، در پیک تردد، ممکن است کمی هزینه کاروان کربلا هوایی بالاتر رود؛ ایامی همچون تعطیلات نوروز، عزاداری‌ها، اعیاد و همچنین روزهای پرفضیلیتی همچون روز عرفه، نیمه شعبان، اربعین که تقاضای سفر به کربلا هوایی و زمینی بیشتر می‌شود.

قیمت تور کربلا هوایی ۴ روزه

با توجه به اینکه کاروان‌های کربلا معمولاً ۷ و ۸ روزه هستند، این مدت زمانِ سفر، برای عده‌ای از افراد امکان‌پذیر نیست. دلایل معتددی هم وجود دارد؛ محدودیت‌های زمانی به‌دلایل شغلی و تحصیلی یا کاهش هزینه‌های سفر که دلیل اصلی انتخاب و محبوبیت این نوع تور کربلا هوایی است.

با این حال، سازمان حج و زیارت، این نوع تورها را برگزار نمی‌کند و زائران برای کاهش هزینه سفر می‌توانند از تور ارزان کربلا هوایی استفاده کنند؛ تورهایی که به‌دلیل اقامت در هتل‌های درجه کیفی پایین‌تر، ارزان‌تر هستند و در ایام خلوت سال نیز، قیمت آن کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برای رفع مشکل محدودیت زمانی زائران نیز، پیشنهاد می‌گردد از تور زیارتی کربلا هوایی در ایام متقارن با تعطیلات مختلف استفاده کرده و تور کربلا ۶ شب را رزرو کنند.

برنامه سفر تور کربلا هوایی حج و زیارت

همان‌طورکه گفتیم تور هوایی کربلا سازمان حج و زیارت، به‌صورت ۶ شب و ۷ شب ارائه می‌شود؛ البته در این میان، تعداد تورهای ۶ شبی نیز محدودتر است. برنامه کلی اقامت کاروان هوایی کربلا، معمولاً ۳ شب در کربلا، ۳ شب در نجف و یک شب نیز در کاظمین است.

ترتیب اقامت در این شهرها ثابت نیست؛ درواقع بیشتر پروازها به مقصد نجف اشرف فرود می‌آیند و ممکن است کاروان کربلا هوایی، ابتدا با اتوبوس‌های عراقی به شهر کربلا عازم شوند و در پایان سفر به نجف بروند؛ یا برعکس در ابتدای سفر، مستقیماً از فرودگاه نجف، به هتل‌های اسکان در این شهر راهی می‌شوند.

برنامه زیارتی کاروان، میان کاروان‌های مختلف کربلا، تقریباً یکسان و ثابت است. در روز اول سفر به شهرهای نجف، کربلا و کاظمین، زائران از بارگاه مطهر ائمه به‌صورت دسته‌جمعی و همراه کاروان بازدید می‌کنند تا مدیر کاروان ضمن ارائه توضیحاتی به زائران درباره برنامه زیارتی سفر، مسیرهای تشرف از هتل به حرم و به دیگر اماکن زیارتی نزدیک نیز به زائران معرفی می‌کنند.

ازسویی، در یکی از روزهای اسکان در نجف، اعضای کاروان زیارتی کربلا هوایی به شهر کوفه مشرف می‌شوند. در این شهر، از مسجد اعظم کوفه، مسجد سهله، مرقد امامزاده ابراهیم غمر و آرامگاه میثم تمار بازدید می‌شود. همچنین در کربلا، زائران از اماکن زیارتی نزدیک حرم، یعنی کف‌العباس، تل زینبیه، خیمه‌گاه امام حسین (ع)، نهر علقمه و مقام صاحب‌الزمان (عج) دیدن می‌کنند. در مسیر تشرف به کاظمین نیز، به زیارت آرامگاه طفلان مسلم راهی می‌شوند. در کاظمین و سامرا نیز حرم امامین کاظمین و امامین عسکریین بازدید می‌شوند و در مسیر تشرف به سامرا، زیارت بارگاه امامزاده سید محمد انجام می‌گیرد.

بهترین تور هوایی کربلا

تور کربلا هواییVIP، بهترین امکانات را در میان کاروان‌های هوایی کربلا دارد؛ البته مهم‌ترین مشخصه این تورها، هتل‌های آنهاست که بهترین هتل‌های عراق برای این تور‌ها، در نظر گرفته می‌شود و هتل‌های آن سطح کیفی بسیار بالاتری نسبت به هتل‌های معمول در عراق دارد. البته تعداد تورهایی که تحت عنوان وی‌آی‌پی برگزار می‌شوند، بسیار اندک است؛ چراکه هزینه اقامت در آنها بسیار بالاتر است و طبیعتاً متقاضیان کمتری نیز خواهد داشت؛ به‌جای آن، سازمان حج و زیارت برای کاروان‌های هوایی، از هتل‌های ۴ستاره و ۵ستاره‌ای استفاده می‌کند که هم قیمت مناسبی برای اسکان دارند و هم نزدیک حرم محسوب می‌شوند.

به‌لحاظ شرایط زمانی نیز، انتخاب بهترین تور کربلا هوایی اهمیت دارد؛ یعنی برخی از تورها که تقارن با مناسبت‌های بابرکت مذهبی دارند یا آنکه در شرایط آب‌وهوایی معتدل قرار دارند، پرطرفدارتر هستند. زیارت حرم امام حسین (ع) در شب جمعه، ازجمله مناسبت‌های مذهبی است که بسیاری زائران به‌دنبال رزرو این نوع کاروان‌های هوایی هستند تا شب جمعه، در جوار حرم امام حسین (ع)، حضور داشته باشند.

تور کربلا هوایی هتل ۵ ستاره

سطح کلی هتل‌های عتبات عالیات، باعث شده است تا زائران به‌دنبال اسکان در هتل‌های ۵ ستاره عراق باشند؛ درواقع هتل‌داری در عراق، نسبت به ایران، سطح پایین‌تری دارد و مثلاً هر هتلی در عراق که تحت عنوان ۴ ستاره یا ۵ ستاره از آن یاد می‌شود را نمی‌توان هم‌سطح هتل‌های ۴ و ۵ ستاره در ایران دانست و گاهی به‌لحاظ امکانات، با هتل‌های ۳ ستاره ایرانی، برابری می‌کنند.

با این حال، هتل‌های ۵ستاره در عراق، از امکانات مناسب و مطلوبی برخوردارند و ازجمله آنها می‌توان به هتل کورال کربلا، عطاء‌الوارث کربلا، کربلاالدولی کربلا، کوثر نجف، ارورک نجف و برج‌الجواد کاظمین اشاره کرد.

تور کربلا هوایی لحظه آخری

تورهای لحظه‌آخری در سفرهای مختلف، متقاضیان خاص خودش را دارد؛ در سفرهای عتبات نیز، این نوع تورهای پرطرفدار، ارائه می‌شود. درواقع این تخفیف‌های لحظه‌آخری، بیشتر در تور هوایی کربلا تهران دیده می‌شود؛ چراکه تعدد کاروان‌ها در این مبدأ زیاد است و سازمان حج و زیارت، در ایام مختلف سال، ممکن است برای تکمیل ظرفیت کاروان‌ها، تخفیف‌های ویژه‌ای را لحاظ کند. به‌طوری‌که قیمت تور لحظه آخری کربلا هوایی را حتی تا نصف قیمت نیز کاهش ‌دهد. البته ظرفیت این تورهای لحظه‌آخری بسیار محدود است و لازم است پاسپورت‌به‌دست رسم سفر را دنبال کرده و با کارشناسان در ارتباط باشید تا از ارائه این تورها مطلع شوید.

رزرو تور کربلا هوایی از آوای رسم سفر

آوای رسم سفر، به‌عنوان کارگزار رسمی سازمان حج و زیارت، تمامی مراحل ثبت‌نام شما برای زیارت کربلا هوایی را انجام می‌دهد. شما می‌توانید ازطریق تماس با کارشناسان آوای رسم سفر، ضمن دریافت مشاوره رایگان جهت رزرو تور هوایی کربلا، ثبت نام خود را به‌صورت تلفنی در کاروان‌ زیارتی کربلا هوایی، قطعی کنید.

کارشناسان، پس از ثبت اطلاعات شما در سامانه حج و زیارت، فیش پرداختی هزینه سفر را برای شما ارسال می‌کنند و تا ساعت ۲۴ روز بعد مهلت دارید، هزینه تور هوایی کربلا را به حساب سازمان حج و زیارت واریز کنید. سه تا یک روز پیش از سفر نیز مدیر کاروان برای هماهنگی‌های لازم با شما تماس خواهد گرفت و بلیط کربلا هوایی رفت را برای شما ارسال می‌کند.