تور کربلا هوایی

هر نفر
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۹ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

هر نفر
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۷ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل الدولی کربلا

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل یاقوت نجف

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هر نفر
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته اوروک نجف

هر نفر
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹ تیر ترکیبی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اسطوره نجف دره الشرق کربلاکمیل کاظمین

هتل اسطوره نجف

هر نفر
۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷ شب۳ شب نجف۱شب کاظمین / سامرا ۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل الدولی کربلا

هر نفر
۱۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۲۷ تیر هوایی
۷ شب۳ شب نجف۱شب کاظمین / سامرا ۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

هتل اوروک نجف آوای رسم سفر

هر نفر
۱۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اسطوره نجف دره الشرق کربلاکمیل کاظمین

تور زیارتی کربلا

ویژه محرم
هر نفر
۱۸,۸۵۵,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷ شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین / سامرا ۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته اوروک نجف

هر نفر
۲۰,۸۵۵,۰۰۰ تومان
۳۰ تیر هوایی
۷ شب۳ شب نجف۱شب کاظمین / سامرا ۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کربلا الدولی کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته کربلا الدولی

هر نفر
۱۸,۱۵۳,۰۰۰ تومان
۲۵ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اسطوره نجف دره الشرق کربلاکمیل کاظمین

هتل اسطوره نجف

ویژه محرم
هر نفر
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹ تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته یاقوت نجف

ویژه محرم
هر نفر
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

ویژه محرم
هر نفر
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
قصرالعرب نجف جابر کربلاکمیل کاظمین

ویژه محرم
هر نفر
۲۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰تیر هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجف کورال کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا آوای رسم سفر

ویژه محرم
هر نفر
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف جابر کربلاقصر الکاظمیه کاظمین

حرم امام حسین (ع) کربلا

ویژه محرم
هر نفر
۲۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر هوایی
۷شب۳ شب نجف۱شب کاظمین سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
المحاسن نجف کورال کربلاقصر الکاظمیه کاظمین

حرم امام علی (ع) نجف

ویژه محرم
هر نفر
۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۱ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا

هر نفر
۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۲ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

اتاق 3 تخته یاقوت نجف

شب جمعه کربلا
هر نفر
۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳ مرداد هوایی
۷شب۳ شب کربلا۱شب کاظمین سامرا۳شب نجف
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
الیاقوت نجف الریان کربلاکمیل کاظمین

هتل الریان کربلا آوای رسم سفر

شب جمعه کربلا

تور کربلا زمینی

هر نفر
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶ تیر VIP زمینی
۶ شب۳شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل طوی نجف آوای رسم سفر

هر نفر
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷ تیر VIP زمینی
۶ شب۳ شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل الاماره کربلا

هر نفر
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر VIP زمینی
۶ شب۳ شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل طوی کربلا

هر نفر
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر VIP زمینی
۶ شب۳شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل طوی نجف آوای رسم سفر

شب جمعه کربلا
هر نفر
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱ مرداد VIP زمینی
۶ شب۳شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل طوی کربلا

هر نفر
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ مرداد VIP زمینی
۶ شب۳شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

اتاق دبل الاماره کربلا

هر نفر
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ مرداد VIP زمینی
۶ شب۳شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
کراون پلاس نجفالاسباط کربلا کاظمین عبوری

هتل کراون پلاس

هر نفر
۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ مرداد VIP زمینی
۶ شب۳شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
کراون پلاس نجفالاسباط کربلا کاظمین عبوری

شب جمعه کربلا
هر نفر
۹,۰۹۳,۰۰۰ تومان
۳۱ تیر VIP زمینی
۶ شب۲ شب نجف ۴ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل طوی کربلا

شب جمعه کربلا
هر نفر
۹,۰۹۳,۰۰۰ تومان
۱ مردادVIP زمینی
۶ شب۳ شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هتل الاماره کربلا

هر نفر
۹,۰۹۳,۰۰۰ تومان
۳ مردادVIP زمینی
۶ شب۳ شب نجف ۳ شب کربلا کاظمین و سامرا عبوری
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
طوی نجفالاماره کربلا کاظمین عبوری

هر نفر
۱۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸ تیر زمینی
۷ شب۳شب نجف۱شب کاظمین / سامرا۳شب کربلا
خدمات کامل سازمان حج و زیارت
هتل:
اوروک نجفکربلا الدولی کربلا کمیل کاظمین

هتل اوروک نجف آوای رسم سفر

شب جمعه کربلا

اطلاعات تور

مدارک لازم
  • گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار
توضیحات
  • خدمات سازمان حج و زیارت :
  • اقامت هتل با صبحانه، نهار، شام
  • زیارت دوره نجف و کربلا
  • زیارت کاظمین/ سامرا / سید محمد
  • مدیر و مداح
  • بیمه مسافرتی

 

سوالات متداول

به‌طورکلی در تور کربلا زیرنظر حج‌ و زیارت، تأمین امنیت و مسئولیت هرگونه مشکل با نمایندگان این سازمان خواهد بود و اعتماد بیشتری دراین‌خصوص می‌توان به کاروان عتبات حج و زیارت داشت.یه نسبت امکاناتی که تور کربلا سازمان حج و زیارت ارائه می‌شود، هزینه سفر نیز مناسب‌تر از کاروان‌های آزادبر است. مثلاً بیمه مسافرتی، زیارت دوره کامل، مداح یا روحانی همراه کاروان، بیمه مسافرتی، تعداد روز‌های اقامت در عراق، وعده‌های غذایی از ابتدای حرکت تا انتها سفر، از جمله مواردی هستند که کاروان‌های آزادبر از برخی آنها، برخوردار نیستند؛ درحالی‌که حج‌ و زیارت این خدمات را در کاروان کربلا خود به بهترین نحو ارائه می‌کند و در هزینه‌های کاروان نیز از نرخ‌های دولتی برای کاهش قیمت تور کربلا بهره‌ می‌برد‌.

کاروان زیارتی کربلا هوایی از تهران یا زمینی آن، معمولاً به‌ دو صورت ۶ شب و ۷ روز یا ۷ شب و ۸ روز برگزار می‌شود.

صبحانه، ناهار و شام، توسط آشپزهای مجرب و ماهر ایرانی در آشپزخانه مرکزی هر کدام از شهرهای زیارتی طبخ می‌شود

شما پس از انتخاب کاروان کربلا مدنظرتان، مشخصات فردی (نام، کدملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه) را به کارشناس آژانس مسافرتی رسم سفر ارسال می‌کنید. کارشناسان ما، مراحل ثبت نام عتبات عالیات شما را از طریق سازمان حج و زیارت انجام می‌دهند و درنهایت فایل فیش پرداختی را برای شما ارسال می‌کنند. شما تا ۱۲ شب فردای آن روز، مهلت دارید تا با پرداخت خود، ثبت‌نامتان را قطعی کنید.

فاصله کربلا از نجف، در حدود ۸۰ کیلومتر است. البته برای این دو شهر، دو مسیر وجود دارد. طریق مشایه که راه اصلی عزیمت از نجف به کربلاست؛ و دیگری از طریق العلما که فاصلهٔ بیشتری تا کربلا دارد؛ البته از آب‌ و هوای بهتری نیز برخوردار است.

فاصله دقیق تهران تا مرز مهران، ۷۵۹ کیلومتر است که مدت زمان آن با اتوبوس بسته به مسیر عزیمت و شلوغی مسیر، بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواهد بود.

در شرایط مختلف سال، تقاضای سفر به کربلا کاهش پیدا می‌کند یا سازمان عتبات عالیات برای اینکه ظرفیت بعضی کاروان‌های خود را تکمیل کند، اقدام به ارائه تور کربلا لحظه آخری ‌می‌کند.با توجه به محدودیت و تقاضای زیاد این تور‌ها، لازم است پاسپورت‌به‌دست، همراه با آوای رسم سفر باشید تا از آخرین تورهای لحظه‌ آخری کربلا اطلاع پیدا کنید. برای اطلاع و خرید تور‌ کربلا لحظه‌ آخری، با کارشناسان رسم سفر تماس بگیرید.

تور کربلا آوای رسم سفر

تورهای زیارتی کربلا، یکی از پرطرفدارترین تور‌هایی است که روزانه از مبدأ تهران و شهرستان‌های کشور برگزار می‌شود. آوای رسم سفر به‌عنوان کارگزار رسمی سازمان حج و زیارت (با کد کارگزاری ۵۷۱۷۱) به‌عنوان یکی از متولیان این سفر‌های زیارتی شناخته می‌شود. این کاروان‌ها زیرنظر سازمان حج و زیارت به‌صورت هوایی و زمینی از تهران و شهرستان‌ها به مقصد عتبات مشرف می‌شوند. در ادامه به‌طور جامع به معرفی تور کربلا و نجف خواهیم پرداخت و نحوه رزرو تور کربلا با آوای رسم سفر را مشخص خواهیم کرد.

خدمات تور کربلا حج و زیارت

تور کربلا سازمان حج و زیارت، خدمات و امکانات ویژه‌ای را برای زائران ارائه می‌کند. با استفاده از بیمه مسافرتی، خدمات درمانی برای زائران در طول سفر و ۲ روز قبل و بعد از آن، به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین روحانی یا مداح، همراه کاروان خواهد بود تا زائران از تمامی لحظات حضور در جوار حرم ائمه و اماکن مقدسه، بهترین استفاده را ببرند.
با حضور نمایندگان سازمان حج و زیارت در عراق، امنیت زائران تور نجف و کربلا در طول مدت سفر آنها، تأمین خواهد شد و مسئولیت‌پذیری هر گونه مشکل احتمالی، با این سازمان خواهد بود.
یکی دیگر از خدمات کاروان کربلا حج و زیارت، ارائه وعده‌های غذایی به‌صورت سراسری ازطریق آشپزخانه مرکزی این سازمان است. آشپز‌های مجرب ایرانی با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها، تمامی وعده‌های غذایی را آماده می‌کنند و این وعده‌ها، به‌صورت گرم در هتل‌های اسکان زائران توزیع می‌شود.
زیارت دوره از امکان مقدسه نیز به‌صورت گروهی انجام می‌گیرد. درواقع در کنار بازدید از حرم امیرالمومنین (ع) در نجف و حرم امام حسین (ع) و حرم حضرت عباس (ع) در کربلا، دیگر اماکن مذهبی و تاریخی در شهر‌های زیارتی عراق همراه کاروان بازدید می‌شوند. در کوفه، مسجد کوفه، مسجد سهله، مرقد میثم تمار و آرامگاه امامزاده ابراهیم غمر همراه کاروان بازدید می‌شوند. در کربلا کف‌العباس، خیمه‌گاه امام حسین (ع)‌، نهر علقمه، مقام صاحب الزمان و تل زینبیه زیارت می‌شوند. همچنین در طول مدت سفر با کاروان زیارتی کربلا، زیارت آرامگاه طفلان مسلم، حرم امامین کاظمین و امامین عسکریین در سامرا و آرامگاه سیدمحمد انجام می‌گیرد.

تور کربلا زمینی

تور زیارتی کربلا زمینی، با توجه به قیمت‌ مناسب آن و امکان برگزاری آن از تمامی شهر‌ها، پرطرفدارتر است. از انواع تور زمینی کربلا می‌توان به تور کربلا با اتوبوس VIP یا با اتوبوس معمولی ۴۴ نفره و همچنین تور کربلا با قطار اشاره کرد.
تور زمینی کربلا با اتوبوس Vip به تعداد محدود‌تر و در شهر‌های بزرگ برگزار می‌شود. مثلاً تور کربلا زمینی از تهران، بسیاری از اوقات با اتوبوس وی آی پی انجام می‌گیرد. از‌آن‌طرف تقریباً تمامی سفر‌ها با تور عتبات عالیات زمینی از شهر‌ستان‌های کشور، به‌وسیله اتوبوس‌های معمولی ۴۴ نفره برگزار می‌شوند. البته رفت‌وآمد از مرز تا شهر‌های زیارتی عراق و بین شهری، با استفاده از اتوبوس‌های ۵۰ نفری عراقی صورت می‌گیرد.

در تور زمینی کربلا از کدام مرز‌ها گذر می‌کنیم؟

پایانه‌های عبوری که در کاروان‌ های زیارتی کربلا معمولاً برای رفت‌وآمد زائران استفاده می‌شود، مرز مهران و مرز شلمچه است. مرز مهران به‌عنوان یکی از پرترددترین مرز‌ مشترک بین ایران و عراق، نزدیکترین فاصله را با شهر‌های زیارتی عراق دارد. از‌طرفی اکثر استان‌های ایران، یا به‌عبارتی کاروان زمینی کربلا از تهران و استان‌های شرقی، مرکزی، شمالی و غربی از مرز مهران برای تردد کاروان استفاده می‌کنند. از آن طرف، زائران در کاروان کربلا از استان‌های نیمه جنوبی و جنوب‌غربی، از پایانه شلمچه عبور می‌کنند؛ استان‌هایی همچون هرمزگان، فارس، بوشهر، خوزستان.
مرز شلمچه همچون مرز مهران، امکانات رفاهی و حمل‌ونقلی مناسبی را در اختیار زائران قرار می‌دهد؛ از سویی، به‌طورکلی مرز شلمچه خلوت تر از پایانه مهران است؛ اما فاصله آن تا شهر‌های کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، مقداری بیشتر است.

تور کربلا هوایی

تور کربلا هوایی ، سفری خاص و راحت به عتبات عالیات محسوب می‌شود. شما به‌راحتی از فرودگاه مدنظرتان تا نجف یا بغداد را در فاصله حدود ۲ ساعت طی می‌کنید و به مقصد می‌رسید. این در حالی است که در سفر زمینی کربلا از اکثر شهر‌ها، بین ۱۶ تا ۲۴ ساعت به طول می‌کشد تا به شهرهای زیارتی در عراق برسید. البته هزینه کربلا با هواپیما به‌مراتب گران‌تر از سفر زمینی کربلاست.
از سویی، امکان برگزاری تور کربلا هوایی، از تمامی شهر‌ها فراهم نیست و تنها در مبدأ‌هایی تور هوایی کربلا امکان‌پذیر است که فرودگاه بین‌المللی داشته باشد. شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، ساری، کرج،‌ شیراز و … .
البته برای رفاه حال زائران شهر‌های دیگر که امکان برخورداری از تور هوایی عتبات عالیات به‌طور مستقیم از آنجا فراهم نیست، کاروان‌هایی در برخی ایام سال ارائه می‌شود که از مبدأ نزدیکترین شهر ممکن برای سفر هوایی، این نوع تور‌های زیارتی کربلا برگزار می‌شود. به عنوان مثال، برخی کاروان‌های استان‌های قم و سمنان، تور کربلا هوایی از تهران را برگزار می‌کنند یا از استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی، تور کربلا هوایی از مشهد ارائه می‌شود.
در برخی از ایام سال نیز، کاروان زیارتی کربلا از تهران و مشهد به‌صورت ترکیبی ارائه می‌شود. یعنی رفت از طریق هواپیما و برگشت با اتوبوس می باشد. شما با رزرو این تورهای زیارتی، در هزینه‌های سفر صرفه‌جویی کرده و درعین حال از راحتی و خدمات سفر هوایی کربلا بهره‌مند خواهید شد.

دریافت ارز زیارتی کربلا هوایی

یکی از مزیت‌های ویژه که زائران در تور سفر به کربلا از تهران و برخی شهرستان‌ها به‌صورت هوایی، از آن برخوردار هستند، دریافت ارز مسافرتی است. به‌طوری‌که شما می‌توانید تا سقف ۵۰۰ دلار از بانک‌های ملی، ملت یا سامان، این ارز را با نرخ دولتی دریافت کنید. درواقع شما ابتدا درخواست خود را برای دریافت ارز زیارتی کربلا، ازطریق نرم‌افزار بله بانک ملی یا سایر بانک‌های ذکر‌شده به‌صورت حضوری ثبت می‌کنید؛ سپس این مقدار ارز درخواست‌داده‌شده را پس‌از عبور از گیت پلیس گذرنامه در فرودگاه‌های بین‌المللی، توسط باجه‌ها یا خودپرداز‌های ارزی این بانک‌ها، دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که ارز مسافرتی، برای افراد بالای ۱۸ سال، به‌ازای هر ۳۶۵ روز یک‌بار قابل دریافت است و با توجه به تفاوت قیمت آن با نرخ ارز در بازار آزاد، باعث صرفه‌جوبی در هزینه‌های سفر شما خواهد شد.

ارز مسافرتی

تور کربلا هوایی از تهران

با توجه به اینکه بیشترین تردد مسافران به کربلا از مبدأ تهران صورت می‌گیرد، این شهر بیشترین تعداد تور‌ کربلا را برگزار می‌کند. تور کربلا هوایی از تهران، معمولاً روزانه یک یا چند مرتبه برگزار شده و زائران را راهی عتبات عالیات می‌کنند. همان‌طورکه گفتیم از شهر‌های دیگر نیز تور‌ تهران کربلا هوایی، ارائه می‌شود.
نکته مهم آنکه، هتل‌های اسکان در تور هوایی کربلا از تهران، به‌طورکلی در سطح بالاتری قرار دارند. از این رو، زائرانی که با این کاروان‌ها به عتبات عالیات مشرف می‌شوند، از تور وی آی پی کربلا بهره‌مند شده و در هتل‌های درجه ۱ عراق، اقامت خواهند داشت.

تور کربلا با قطار

تور کربلا با قطار نیز از یکی دیگر از انواع سفر‌ها با تور زیارتی کربلا زمینی است که به‌صورت ترکیبی انجام می‌گیرد. یعنی یا شما با تور کربلا با قطار از تهران به شلمچه عازم خواهید شد و بعداز عبور از مرز، با قطار‌های عراقی، به کربلا مشرف می‌شوید. یا آنکه با تور زیارتی کربلا از مشهد با قطار تا یکی از شهر‌های نزدیک مرز مهران را طی می‌کنید و سپس مسیر خود را تا کربلا با اتوبوس ادامه خواهید داد

تور کربلا با قطار از تهران

یکی از پرسش‌های متعدد متقاضیان سفر زیارتی کربلا، این است که آیا سفر به کربلا با قطار ممکن است؟ واقعیت این است که از سال گذشته امکان سفر زمینی کربلا با قطار‌های ترکیبی برقرار شده است. یعنی شما ابتدا با قطار‌های ۴تخته از تهران تا شهر شلمچه را طی می‌کنید. سپس از این پایانه مرزی عبور می‌کنید و با اتوبوس یا تاکسی‌های ویژه به شهر بصره می‌رسید. درنهایت با قطار‌های اتوبوسی، ۴تخته یا ۲ تخته، به‌سمت کربلا راهی خواهید شد.
البته توجه کنید تور کربلا با قطار از تهران توسط حج و زیارت برگزار نمی‌شود؛ چراکه این مسیر حدود ۲۸ ساعت زمان می‌برد و درمقابل تور زمینی کربلا با اتوبوس، مسافت طولانی‌تری دارد. همچنین هزینه سفر به کربلا با قطار از تهران نیز، مقداری بیشتر از سفر با اتوبوس است و درمقابل این مسیر طولانی، چندان به‌صرفه نیست.

قیمت کاروان کربلا زمینی

همان‌طورکه گفتیم کاروان کربلا زمینی، با اتوبوس‌های معمولی و اتوبوس‌های vip برگزار می‌شوند. از‌سویی این کاروان‌ها، معمولاً به‌صورت ۶ شب یا ۷ شب اقامت در هتل‌های متنوعی که سازمان حج و زیارت برای اسکان درنظر می‌گیرد، برگزار می‌‌شود. بنابراین از مبدأ شهرهای مختلف ایران، بسته به شرایط ذکر‌شده قیمت کاروان کربلا زمینی متفاوت خواهد بود.
به‌طور‌کلی در شرایط عادی قیمت تور کربلا زمینی از ۶ میلیون تومان شروع شده و تا حدود ۱۰ میلیون تومان در تور کربلا درجه یک با اتوبوس وی آی پی و اقامت در هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره می باشد.
البته توجه کنید که در برخی ایام سال، سازمان حج و زیارت، تخفیف‌های ویژه‌ای را برای متقاضیان ارائه می‌کند که باعث می‌شود قیمت کاروان‌ها، به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. همچنین تور‌ سه روزه کربلا زمینی، ۴ روزه و ۵ روزه نیز در بعضی شرایط، برگزار می‌شود و هزینه تور زمینی کربلا را کاهش پیدا می‌دهد. دراین‌باره در بخش‌های بعد بیشتر خواهیم گفت.

قیمت کاروان کربلا هوایی

هزینه سفر به کربلا با کاروان‌ های هوایی نیز به شهر‌ محل اعزام و هتل های اسکان بستگی دارد و تور‌ هوایی کربلا به‌صورت ۶ شب یا ۷ شب برگزار می‌شود.
قیمت تور هوایی کربلا از ۱۶ میلیون تومان آغاز می‌شود و تا حدود ۲۰ میلیون تومان در هتل‌های درجه ۱ ادامه پیدا می‌کنند. البته همانند تور زمینی کربلا، تور کربلا لحظه‌ آخری ارائه شده و تخفیف‌های ویژه‌ای بر روی این کاروان‌ها لحاظ می‌شود.
همچنین برخی از زائران به‌خاطر محدویت زمانی برای سفر به کربلا و پایین آمدن هزینه‌های تور کربلا هوایی، به‌دنبال رزرو تور کربلا ۴ روزه هستند. البته این نوع تور‌ها را سازمان حج و زیارت ارائه نمی‌کند و برای رفع چالش‌های ذکر‌شده، یا باید از تورهای تخفیف‌دار استفاده کنید؛ یا در ایام تعطیلات به کربلا سفر کنید و درغیر‌این‌صورت به‌صورت زمینی عازم عتبات عالیات شوید.

برنامه سفر در تور کربلا حج و زیارت تهران

پس از رزرو کاروان زیارتی کربلا، مدیر کاروان ۳ تا ۱ روز پیش از حرکت با شما تماس خواهد گرفت و هماهنگی‌های لازم برای سفر با تور تهران کربلا را انجام خواهد داد. کاروان هوایی کربلا از تهران، معمولاً به نجف فرود می‌آید و در کاروان کربلا زمینی از تهران، از پایانه مرزی مهران برای گذر استفاده می‌شود.در تور‌های ۶ شبی، معمولاً سه شب اقامت در نجف و سه شب اقامت در کربلا انجام می‌گیرد. بعضی اوقات نیز ۴ شب در کربلا خواهید بود و تنها دو شب با تور نجف و کربلا، در شهر نجف اشرف اسکان خواهید داشت؛ یا آنکه یک شب را به اسکان در کاظمین اختصاص می‌دهند و سه شب در کربلا و دو شب دیگر را در نجف اقامت خواهید داشت.در کاروان تهران کربلا ۷ شبی نیز، برنامه سفر به همین روش است و معمولاً یک شب اسکان در کاظمین نیز درنظر گرفته می‌شود.توجه کنید که ترتیب اقامت در تور عتبات حج و زیارت ثابت نیست و در هر کاروان، می‌تواند متفاوت باشد. البته معمول است که تورهای کربلا حج و زیارت، ابتدا به نجف مشرف می‌شوند و سپس به کربلا، کاظمین و سامرا راهی می‌شوند.

بهترین کاروان کربلا

در نگاه دیگر، برای بسیاری از افراد مهم است که در مناسبت‌های مذهبی به عتبات عالیات مشرف شوند. درواقع تور کربلا محرم و صفر، یکی از بهترین کاروان های زیارتی کربلا به شمار می‌آید؛ چراکه شما می‌توانید به‌طور خاص، تور کربلا عاشورا یا تور کربلا اربعین را رزرو کنید و در این ایام پرفضلیت، از زیارت حرم سید‌الشهداء (ع)، بهره‌مند شوید.
از دیگر ایام مناسبتی پربرکت و سفارش‌شده، روز نیمه شعبان، روز عرفه و شب‌ قدر است که تقاضای سفر به کربلا بسیار زیاد می‌شود؛ چراکه بهترین زمان سفر به کربلا محسوب می‌شود. ازطرفی سازمان حج و زیارت طوری برنامه‌ریزی می‌کند که بسیاری از کاروان‌ها، شب جمعه کربلا باشند تا آن عده از زائرانی که می‌خواهند از فضیلت زیارت حرم امام حسین(ع) در این شب بهره‌مند شوند، بتوانند تور شب جمعه کربلا را خریداری کنند.

بهترین تور کربلا از تهران

کاروان های زیارتی کربلا از تهران، تعدد و تنوع بیشتری نسبت به شهرستان‌ها دارد. در بین تور‌های زمینی، تور کربلا با اتوبوس VIP با اسکان در هتل‌های درجه یک و دو، جزو بهترین کاروان زیارتی کربلا از تهران به شمار می‌آید؛ به‌خصوص آنکه با تخفیف‌‌های ویژه‌ای ارائه شود.
همچنین بهترین هتل‌های اسکان در تور هوایی کربلا از تهران در نظر گرفته و رزرو می‌شوند. هتل‌هایی همچون کورال کربلا، عطاءالوارث کربلا، المحاسن نجف و اوروک نجف. این هتل‌ها درواقع در تور کربلا هتل ۵ ستاره از تهران ارائه می‌شوند که طرفداران زیادی نیز دارند.

ارزان ترین تور کربلا

شرایط مختلفی وجود دارد که شما بتوانید تور کربلا ارزان قیمت خریداری کنید. عده‌ای از کاروان‌ها، در هتل‌های کیفیت پایین‌تر یعنی درجه ۲ و ۳ اسکان دارند و این اقامت ارزان در کربلا، باعث کاهش قیمت تور کربلا می‌شود.
از سویی دیگر، در برخی از شهرها، همچون ایلام، تور کربلا زمینی ۳ روزه یا تور کربلا زمینی ۴ روزه برگزار می‌شود و با توجه به زمینی بودن این کاروان‌ها و اسکان در هتل‌های درجه ۳، ارزان‌ ترین تور کربلا محسوب می‌شوند.
البته یکی دیگر از روش‌های سفر با تور کربلا ارزان، اطلاع پیدا کردن از تور‌های تخفیف‌دار است. این تور‌ها، در بیشتر ایام سال به‌طور محدود ارائه می‌شوند. درواقع سازمان حج و زیارت برای تکمیل ظرفیت کاروان‌ها، این تخفیف‌های ویژ‌ه را برای متقاضیان ارائه می‌دهند و باعث می‌شود قیمت کاروان زیارتی کربلا، به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کند. این تخفیف‌ها، بین ۱ میلیون تا ۶ میلیون تومان در تور کربلا از تهران به‌صورت هوایی و زمینی ارائه می‌شود. به عبارتی دیگر، این نوع کاروان‌ها، همان تور لحظه‌ آخری کربلا هستند که عده‌ زیادی به‌دنبال ثبت نام در این تور‌ها هستند.

تور کربلا VIP

بعضی تور‌های کربلا، تحت عنوان تور وی آی پی کربلا ارائه می‌شوند که به‌صورت محدود برای متقاضیان درنظر گرفته می‌شود؛ چراکه اسکان در کربلا در بهترین هتل‌ها و درجه یک‌ترین آنهاست و قیمت آن هم به مقدار قابل توجهی بالاتر از تورهای کربلا عادی خواهد بود.
البته یک سری از کاروان‌ها هستند که لزوماً به‌عنوان تور کربلا وی آی پی ارائه نمی‌شوند، اما جزو کاروان کربلا هوایی حج و زیارت محسوب می‌شوند که اقامت آنها در هتل‌های باکیفیت و ۵ ستاره کربلا انجام می‌گیرد.
با توجه به سطح کلی هتل‌های عراق، برای بسیاری از زائران مهم است که در تور لاکچری کربلا ثبت نام کنند تا از امکانات بهترین هتل‌های نجف و کربلا، بهره‌مند شوند.

تور کربلا هتل ۵ ستاره

یکی از تورهای کربلا سازمان حج و زیارت، تور کربلا با اسکان در هتل ۵ ستاره است که طرفداران زیادی دارد. درواقع با توجه به پایین‌تر بودن سطح کلی هتل‌ها در عراق، بسیاری از زائران تمایل دارند در بهترین هتل‌های کربلا، نجف و کاظمین اقامت داشته باشند.این نوع هتل‌ها، بیشتر در کاروان کربلا هوایی از تهران و مشهد ارائه می‌شوند. همچنین در برخی از ایام پرتردد، در کاروان کربلا زمینی از تهران نیز ارائه می‌شود.ازجمله این هتل‌های ۵ ستاره، می‌توان به هتل عطاالوارث کربلا، امپراطور کربلا، کورال کربلا، برج‌الخلیج کربلا، اوروک نجف، برج‌المولی نجف، کوثر نجف و برج‌الجواد کاظمین اشاره کرد.هزینه سفر کاروان زیارتی کربلا زمینی با هتل ۵ ستاره، بین‌ محدوده ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان است و هزینه سفر تور زیارتی کربلا هوایی با هتل ۵ ستاره، از حدود ۲۰ میلیون تومان شروع می‌شود.

تور کربلا اقساطی

در شرایطی که هزینه سفر به کربلا، در طی سال، تغییرات افزایشی قابل توجهی را تجربه می‌کند، پرداخت هزینه سفر با کاروان کربلا برای بسیاری از افراد، دشوار شده است. بنابراین متقاضیان، به‌دنبال خرید اقساطی تور کربلا هستند تا بتوانند به‌راحتی به زیارت حرم امام حسین (ع) مشرف شوند.
با این حال سازمان حج و زیارت، تور اقساطی کربلا از تهران و شهرستان‌ها ارائه نمی‌کند و زائران می‌توانند برای کاهش هزینه‌های سفر، از تور کربلا زمینی حج و زیارت با اسکان در هتل‌های درجه ۲ و ۳ استفاده کنند یا در انتظار ارائه تخفیف‌ها بر روی تور کربلا از تهران باشند

بهترین هتل های کربلا

سازمان حج و زیارت نوع خاصی را برای درجه‌بندی هتل های عراق ارائه کرده است؛ یعنی جدای از درجه‌بندی برحسب ستاره که بین هتل‌ها معمول است، نوعی سطح‌بندی هتل‌ها ارائه شده است که به ۳ درجه اصلی (۱ و ۲ و ۳) تقسیم می‌شوند. هر درجه اصلی نیز ۳ درجه فرعی (الف، ب و ج) دارد. از این رو، این درجه‌بندی از ۱الف، ۱ب، ۱ج، ۲الف و … تا ۳ج ادامه دارد.
هتل‌های درجه ۱ج تا ۲ب کربلا درحد هتل‌های ۵ستاره و ۴ستاره در این شهر محسوب می‌شوند. البته باید توجه کنید که نمی‌توان مقایسه درستی بین هتل‌های عراق و ایران ارائه داد؛ یعنی بسیاری از هتل‌های درحد ۵ ستاره و ۴ ستاره در عراق، سطحی همانند هتل‌های ۳ ستاره در ایران دارند.
از بهترین هتل‌های کربلا می‌توان به هتل کورال، امپراطور، کربلاالدولی، عطاءالوارث، برج‌الخلیج، الملک اشاره کرد که در درجه ۱ج قرار دارند. همچنین هتل جواهر، جابر، الریان، دره‌الرسول، ابراج‌الشرق، برج‌الاماره ازجمله هتل‌های درجه ۲الف در کربلا به شمار می‌آیند. همچنین درصورتی‌که می‌خواخید اقامت ارزان کربلا داشته باشید باید تور زیارتی کربلا با اسکان در هتل‌های درجه ۲ج و درجه ۳ را رزرو کنید.

هتل امپراطور کربلا

بهترین هتل های نجف

براساس درجه‌بندی ارائه‌شده، در نجف نیز هتل‌های درجه یک برای اسکان در کاروان کربلا حج و زیارت تهران و برخی شهرستان‌ها در نظر گرفته می‌شود. هتل‌هایی همچون اوروک و کوثر. همچنین از دیگر هتل‌های درجه کیفی بالا در نجف می‌توان به هتل المحاسن، الاغنار، یاقوت، ارض‌القداح و کراون پلاس اشاره کرد که در درجه ۲الف قرار دارند. این هتل‌ها جزو هتل‌های نزدیک حرم امیرالمومنین (ع) محسوب می‌شوند و بین ۳ تا ۱۰ دقیقه تا حرم فاصله دارند.

بهترین هتل های کاظمین

در کاظمین، به‌طورکلی هتل‌هایی که برای اسکان در کاروان کربلا از تهران و شهرستان‌ها ارائه می‌شود، در درجه ۲ب و ۲ج قرار دارند. هتل‌هایی همچون کمیل، قصر‌الکاظمیه، قلعه‌الکاظمیه، جمیره، جوهره شومان، برج‌الصفا، فضوه‌الشیخ و قرطاج که جزو هتل‌های پرطرفدار در تور های زیارتی کربلا محسوب می‌شوند.
نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که ، بهترین هتل‌هایی که در کاروان عتبات عالیات در کربلا، نجف و کاظمین معمولاً دیده می‌شود، از درجه ۱ج آغاز می‌شود. تنها هتل‌های اندکی همچون بارون کربلا و برج‌الجواد کاظیمن در درجه ۱ب قرار دارند؛ و در این شهرهای زیارتی هتلی در حد درجه ۱الف وجود ندارد.

سازمان حج و زیارت تهران ثبت نام کربلا

همان‌طورکه گفتیم، سازمان حج و زیارت، تور نجف و کربلا را به تعداد زیادی در طول سال برگزار می‌کند؛ به‌طوری‌که شما می‌توانید به‌راحتی از طریق دفاتر رسمی این سازمان، تور تهران کربلا را رزرو کنید. درواقع شما از حدود ۴ هفته پیش‌از زمانی که می‌خواهید با کاروان عتبات، به کربلا مشرف شوید،‌ باید با مشاهده لیست کاروانهای سازمان حج و زیارت کربلا، نسبت به ثبت نام تور مسافرتی کربلا خود اقدام کنید.

نحوه خرید تور کربلا از آوای رسم سفر

آوای رسم سفر به‌عنوان یک آژانس مسافرتی برای کربلا و کارگزار رسمی حج و زیارت، کاروان های زیارتی کربلا سازمان حج و زیارت را برای متقاضیان این سفر معنوی ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با ارائه اطلاعات شخصی خود شامل نام، کدملی، تاریخ تولد و شماره همراه به کارشناسان شرکت زیارتی آوای رسم سفر، ثبت نام خود را در کاروان هوایی کربلا از تهران یا تور کربلا زمینی، انجام دهبد. پس از این مرحله، پیامکی از سوی حج و زیارت برای شما ارسال می‌شود و می‌توانید هزینه تور سفر به کربلا از تهران را پرداخت کنید.
درواقع مهلت پرداخت هزینه تور کربلا حج و زیارت تهران، تا ساعت ۲۴ روز بعد است و درصورت عدم پرداخت هزینه سفر، ثبت نام کربلا زمینی یا هوایی شما، لغو خواهد شد. همچنین درصورتی‌که پس از این مدت درخواست تغییر در کاروان خود را داشتید، می‌بایست با کارشناسان آوای رسم سفر در میان بگذارید تا در صورت وجود شرایط، تغییرات در تور کربلا را برای شما و همراهانتان انجام دهند.
از طرفی، درصورتی‌که می‌خواهید از ثبت نام تور کربلا از تهران یا شهرستان‌ها انصراف دهید، باید درخواست خود را به کارشناسان آوای رسم سفر اعلام کنید. پس از ثبت درخواست، سازمان حج و زیارت، طی یک تا دو هفته، هزینه سفر را با کسر مبلغ خسارت، به حساب شما بازگشت خواهد داد. مبلغ جریمه در کاروان زمینی کربلا از تهران یا شهرستان‌ها، تا دو سه روز پیش از سفر، ناچیز است و پس از آن، مبلغی را بابت هزینه‌های هماهنگی رفت‌وآمد و اسکان از شما کسر خواهند کرد. در تور کربلا هوایی از تهران نیز، پیش از صدور بلیط رفت و برگشت، مبلغ خاصی بابت هزینه کاروان کربلا از شما کسر نخواهد شد؛ اما پس از آن، بخش زیادی از هزینه سفر به‌عنوان جریمه،‌ از مبلغ عودت‌داده‌شده کسر خواهد شد.

رزرو کاروان عتبات عالیات با آوای رسم سفر

آوای رسم سفر، برگزارکننده رسمی تور کربلا سازمان حج و زیارت، به دو طریق امکان رزرو کاروان زیارتی کربلا را برای شما فراهم کرده است. شما می‌توانید جهت ثبت نام عتبات عالیات ۱۴۰۳ به ‌صورت حضوری یا تلفنی مراحل رزرو و خرید خود را انجام دهید و در سرزمین کربلا، بهترین خاطره‌ها را رقم بزنید.

آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، قبل از پل کریمخان، ابتدای خیابان کلانتری، ساختمان شماره ۱۷، طبقه چهارم

تلفن: ۰۲۱۴۳۰۰۰۱۰۹